برگزاری اولین نمازجمعه در شهر علی اکبر - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار