برگرفته از کتاب «راهِ رفته، خاطرات جهادسازندگی»/تألیف عباس نورزائی: - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار