اوضاع نابسامان پسماندها در زابل به روایت تصویر - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار