انتخاب صفر اسلامی به عنوان رییس کمیته سیاسی و انتخابات انجمن اسلامی معلمان - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار