امضای طومار تشکر از مقام معظم رهبری توسط سیستانیان - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار