اقدام عجیب و تامل برانگیز هیات کبدی استان کبدی کاران زاهدان را بی تاتامی کرد - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار