افتتاح آسفالت شهر زابل با حضور استاندار - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار