اختصاص 1500 میلیارد ترمان برای آبیاری سیستان - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار