ابوالفضل بجانی ، دانشجو دکتری مدیریت ورزش - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار