پرسش خودمون رو اینگونه آغاز مینمائیم که استاد سرحدی اخلاق چگونه از آن باید تعریف شود و چه عناصر و باید و نبایدهایی دارد؟

پرسش بسیار خوبی بود نیاز است مفصلا به ان از شقوق مختلف پرداخته شود-

مجموعه‌ای از اصول و ارزش‌های معنوی که درستی یا نادرستی رفتار فرد یا گروه را معین می‌کند، اخلاق کاری نامیده می‌شود. این ارزش‌ها معیارهای خوبی یا بدی رفتارها و تصمیم‌ها را مشخص می‌سازند. به عبارت دیگر، اخلاق چگونگی حیات و روش زندگی انسان است. اخلاق چیزی است که یک کار را درست و کار دیگر را غلط می‌نمایاند. اخلاق هدف‌های ما را در زندگی فردی و اجتماعی تعیین می‌کند. نمودی از جلوه‌های اصلی اخلاق کاری در منشور اخلاقی سازمان‌ها نمایان می‌شود. منشور اخلاقی سازمان بیانیه‌ای است که رفتار حرفه‌ای مطلوب و اخلاقی را شرح می‌دهد. در واقع، منشور اخلاقی در بخش دولتی ابزاری برای بهبود رفتار اخلاقی در میان اعضای سازمان و حمایت و حفظ منافع عمومی است. منشور اخلاقی سازمان با تحت تأثیر قرار دادن رفتار اخلاقی اعضا و جو اخلاقی سازمان، ارزش‌های اخلاقی خاصی را نیز به اعضای سازمان منتقل می‌کند. منشور اخلاقی به حل مشکلات اخلاقی در سازمان کمک می‌کند؛ چراکه کارگزاران بخش دولتی در بستری عمل می‌کنند که باید بتوانند به خواسته‌های متفاوت و متعارض پاسخ دهند. نقشی که منشور اخلاقی سازمان می‌تواند در این میان ایفا کند آن است که میان خواسته‌های یاد شده نوعی پیوند و آشتی برقرار سازد؛ به گونه‌ای که حد مطلوب و معقولی از خواسته‌های ذی‌نفعان تحقق یابد. در باب اهمیت اخلاق و رعایت اصول اخلاقی در اسلام، جملات فراوانی از بزرگان وجود دارد که به تعدادی از آن‌ها اشاره می‌شود: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد (ص) می‌فرمایند: ))نمی‌توان همه را به مال راضی کرد؛ اما به حسن خُلق می‌توان.(( حضرت علی (ع) نیز می‌فرمایند: «هر دردی را درمانی است؛ جز بداخلاقی که درمان‌پذیر نیست.» ایشان در جای دیگری فرموده اند: «پس نیکوترین اندوخته‌ خود را کردار نیک بدان و هوای خویش را در اختیار بگیر و به نفس خود بخیل باش و زمام آن را در آنچه برای تو روا نیست، رها مگردان.» به اعتقاد برخی نویسندگان، اخلاق‌کاری مترادف با تعهد کاری و دارای چهار بعدِ تعهد کاری، تعهد حرفه‌ای، تعهد سازمانی و تعهد رابطه‌ای است. تعهد کاری تعهد کاری نوعی تمایل عاطفی مثبت نسبت به رعایت حقوق جامعه در مورد کار است. تعهد کاری به عنوان عام‌ترین تعهد در کار نشان‌دهنده این است که قبلاً در جامعه، انسجام عام و وفاق تعمیم یافته فعال وجود داشته و چنین احساس تعلقی قابل تصور است؛ یعنی وجود تعهد کاری منوط به وجود جامعه‌ای منسجم، وحدت ملی و وفاق تعمیم یافته است. در صورت فقدان یا ضعف انسجام اجتماعی و سازمانی یکپارچه و وفاق‌یافته، به همان میزان تعهد کاری در جامعه‌سست می‌شود و این به معنای ضعف اخلاق عملی کار در سطح جامعه است. تعهد سازمانی اصطلاح تعهد سازمانی مقوله‌ای است که به نظر می‌رسد در آثار مدیریتی مکتوب زبان فارسی کمتر مورد توجه قرار گرفته است تعهد سازمانی عبارت است از نگرش‌های مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمانی (نه شغل) که در آن مشغول به کار هستند در حالی که تعهد اسلامی احساس مسئولیت درونی فرد در قبال انجام وظایف محول شده و پیامدهای آن‌هاست که ناشی از ایمان و اعتقادات الهی است. به بیان دیگر، در تعهد سازمانی شخص نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد و از طریق آن سازمان، خود را مورد شناسایی قرار می‌دهد. اما فرد متعهد خویش را ملزم به پاسخگویی در قبال دستورهای پروردگار و دین مبین اسلام می‌بیند و صرف نظر از وجود قوانین و مقررات یا ناظر بیرونی، به انجام دادن کارها از روی مسئولیت همت می‌گمارد و جلب رضایت حق تعالی را سرلوحه تلاش خویش قرار می‌دهد و اختیار تفویض شده به خویش را امانتی الهی می‌داند که باید بر اساس عهد و پیمانی که پذیرفته است، به خوبی به سر منزل مقصود برساند. افرادی که دارای تعهد سازمانی بسیارند، معمولاً از خود سه ویژگی نشان می‌دهند: 1 اهداف و ارزش‌های سازمانی را در حد بالایی می‌پذیرند. 2 تمایل جدی به تلاش برای تحقق اهداف سازمانی دارند. 3. به باقی ماندن و ادامه کار در سازمان بسیار علاقه‌مند هستند. تعهد رابطه‌ای تعهد رابطه‌ای نوعی احساس تعلق و وظیفه به دیگران، به ویژه دیگران مهم، و وفاداری نسبی به ارزش‌ها، انتظارات و اهداف آن‌هاست. این نوع تعهد در کار تابع روابط اظهاری فرد به دیگران، به ویژه همکاران، و قدمت این رابطه است. تعهد رابطه‌ای ماهیتاً خاص گراست. به عبارت دیگر، منظور از تعهد رابطه‌ای احساس مسئولیت کاری شخص در روابط اجتماعی مستمر او با دیگران در کار روزمره است. توجه به انواع تعهدات کارکنان و رعایت اصول اخلاقی در محل کار که ریشه در نوع نگرش،‌ ارزش‌ها و باورهای کارکنان دارد، نکته‌مهمی است که می‌تواند در چگونگی تعامل عناصر درون سازمانی با یکدیگر، نحوه‌ برخورد با ذی‌نفعان و کیفیت و کمیت برون داده‌های سازمان اثرگذار باشد. بنابراین، شناسایی عوامل مؤثر بر اخلاق کاری و توجه به آن‌ها می‌تواند راه‌گشای برخی مشکلات مبتلا‌به مدیریت منابع انسانی سازمان‌های امروزی قلمداد شود.