نی زار : با ورود سیلاب به سیستان موجی زیبا مملو از خوشحالی بین مردم ایجاد شده گویی آب تمام ناراحتی ها و دلسردی ها را با خود شسته و از این دیار دور کرده است.

تصاویری از ورود آب به پهل نهرآب سیستان توسط حسین سالار…